The future is next

Et digitalt kvantesprang for trondheimsskolen

The future is next

Nok er nok. Det kan ikke lenger være slik at den kompetansen og kunnskap du har tilegnet deg rundt IKT i læringssituasjonen skal være avhengig av hvilken skole eller hvilke lærere du har hatt gjennom grunnskoleløpet. Det skal heller ikke være slik at skolene skal være avhengig av å benytte egne midler for å komme opp på et akseptabelt nivå når det gjelder infrastruktur (nettilgang) eller utstyr.

“We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works” – Douglas Adams

Trondheim kommune og trondheimsskolen har det siste halvåret jobbet for å bedre den pedagogiske, digitale hverdagen for våre elever. Vi vil gi elevene de verktøyene de trenger for å lære best mulig. Vi vil utnytte potensialet i digitale verktøy for å skape bedre læring. Oppvekstkontoret, Rådmannens fagstab, kommunaldirektører, IT-tjenesten, BetaTrondheim og skolene selv har gått sammen for å finne ut hvordan ståa er i dag og sammen sette kursen mot en digital fremtid som faktisk funker til læring. Det startet med et prosjekt.

Oppstart og utredning

Prosjektet “IKT i trondheimsskolen» ble formelt etablert høsten 2014.  Målet var  å utrede og anbefale tiltak til hvordan man kunne utjevne det digitale skillet i trondheimsskolen, og hvordan elevene best kunne nå kompetansemålene i læreplanen ved bruk av IKT i skolen. Prosjektet skulle også beskrive hvordan Trondheim kommune kan legge til rette for mer lik digital praksis, og på denne måten bidra til å utjevne digitale skiller mellom skolene i kommunen. Bakgrunnen for prosjektet var tilbakemeldinger fra lærere, elever, foreldre og politikere, rundt de store forskjellene i digital bruk, både mellom skolene og innad på skolene i Trondheim. Enkelte skoler har brukt egne midler og investert i både utstyr og nettverk, og har derfor en større tetthet på PC-utstyr enn den beskrevne «en PC per fire elever» (nettbrett er ikke medregnet). Andre skoler har hatt lavere PC-tetthet enn en til fire, og lite fokus på digital opplæring.

Prosjektet har gjennomført intervjuer på skoler, hatt kontakt mot andre kommuner for å innhente erfaring, hatt møte med rektorer og IKT-veiledere og hatt workshops med referansegruppa, styringsgruppa, Program for digitalt førstevalg, IT-tjenesten, BetaTrondheim og Senter for IKT i utdanningen. Det har i tillegg vært gjennomført en pilot  på 8. og 10. trinn ved en ungdomsskole i Trondheim. Det er testet ut ny nettverksløsning (infrastruktur), et utvalg av nytt digitalt utstyr (Chromebooks og Windows8 hybrid-PC) og skyløsninger av kontorpakker som ikke krever lokal installasjon (Google Apps for Education og Office 365). En barneskole har gjennomført utførlig testing av nettbrett og skyløsning på mellomtrinnet, der elevene har fått utdelt hvert sitt nettbrett. Det digitale utstyret de har brukt på skolen har også vært benyttet hjemme til skolearbeidet.

Vi ønsker nå å gå fra at det stort sett handler om å lære IKT, til at vi skal lære ved hjelp av IKT.

Rapport 2015: IKT i trondheimsskolen

Prosjektet utarbeidet rapporten “IKT i trondheimsskolen” i samarbeid med konsulentselskapet PwC. Rapporten tar for seg følgende punkter:

Nåsituasjonen – en beskrivelse av hvordan tilstanden er på skolene i Trondheim ved oppstart av prosjektet.

Målbildet – drøfting og analyse av problemstillinger og utfordringer knyttet til IKT i skolen, inndelt i temaene:

 1. Strategi, plan og ledelse
  • Viktigheten av å forankre bredt i skoleledelsen ved et slikt IKT løft.
 2. Lærere med digital kompetanse
  • Hvilke verktøy og hvilket utstyr er det mest hensiktsmessig å benytte på de ulike alderstrinn for å best mulig nå kompetansemålene i læreplanen.
  • Etablere digitale pedagoger på hver enhet. Ikke lenger kun teknisk støtteapparat. Innføring av iktplan.no.
  • Jobbe målrettet med hvordan man best kan benytte IKT til læring. Pedagogisk metode.
  • Etablere en fremtidsrettet og god infrastruktur som støtter moderne verktøy og en voksende mengde utstyr ute i skolene. Samt sikre krav til sporbarhet og sikkerhet rundt bruken av digitale verktøy.
 3. Synliggjøre at det kreves et kompetanseløft blant pedagogisk personale.
  • Godt sentralt og lokalt støtteapparat
  • Varierte arbeidsmåter
  • Hensiktsmessig verktøy og utstyr
  • Fremtidsrettet infrastruktur

Tiltak – forslag til konkrete tiltak i trondheimsskolen for hvordan nå målene om økte digitale ferdigheter for elevene og utjevning av digitale klasseskiller i skolen i dag. Kapitlet er delt inn i de samme tema som målbildet. I tiltaksdelen er det også presentert en plan for investeringer innen teknologi og infrastruktur for oppvekstområdet i perioden 2015-2018

Rapporten i sin helhet kan finnes og leses på kommunens nettsider.

Infrastruktur

Samtidig som man har jobbet med pedagogisk metode, verktøy og utstyrsvalg i prosjektet har det vært jobbet hardt for å oppgradere infrastrukturen på alle skolene innen utgangen av 2015. Prosjektgruppa har vært klar og enstemmig på at uten en moderne og oppdatert nettverksinfrastruktur hadde det ikke gitt noen mening, eller vært mulig, å gjøre de løftene som nå gjøres i trondheimsskolen.

Oppgraderingen er nå i rute og vil være fullført innen utgangen av 2015. Forut for oppgraderingen har kommunens leverandør på området, EVRY, gjort kartlegginger og målinger av kapasitet og utstyrskvalitet på samtlige av kommunens grunnskoler. Oppgraderingen som gjøres gjelder både utskiftning av fysisk utstyr og kapasiteten på utstyret for hver enkelt skole.

Det er også jobbet med å utvikle det nettet som skal distribueres, slik at det blir moderne og i takt med dagens krav og forventninger. Der man tidligere hadde et nett som kun støttet kommunens Windows maskiner (TKE), vil det nye nettet ha en betydelig utvidelse av funksjonalitet og vil nå støtte alt utstyr skolene ønsker å gi nettilgang (PC-er, nettbrett, smarttelefoner m.m). Dette samtidig som vi ivaretar kommunens krav til lovlighet og sporbarhet i nettet.

Valg av kontorpakke i skyen

Med bakgrunn i scoringer gjort etter piloter ved barne- og ungdomsskole involvert i piloten, drøftinger med involverte pedagoger, styringsgruppe, referansegruppe, Oppvekstkontoret, Fagstaben og IT-tjenesten har trondheimsskolen valgt å gå for Google Apps for Education (GAFE) som lagring og kontorpakke i skyen. GAFE må ikke forveksles med en privat Google konto, hvor man samtykker til at data indekseres og behandles av Google for salg av reklame. I GAFE blir ingen data indeksert til slike formål, og alt er knyttet til vårt eget domene – skole.trondheim.kommune.no. Vi har fått på plass databehandleravtale, tredjepartsrevisjon, samt risiko og sårbarhetsanalyse rundt bruk av og funksjonalitet i løsningen som tilfredsstiller de krav Datatilsynet stiller til bruk i skolen. Vi har også underveis i prosessen vært i dialog med Datatilsynet for å sikre oss at alle retningslinjer og rutiner er fulgt.

Hva er Google Apps for Education?

Med GAFE får elevene en personlig konto for produksjon av, og samarbeid rundt, sitt digitale skolearbeid som ikke er knyttet til en fysisk maskin. Styrken til en slik ren skytjeneste er at elevene kan logge på kontoen med hvilken som helst device (PC, nettbrett, smarttelefon) og ha tilgang til å jobbe på sine oppgaver (tekstdokument, presentasjoner, regneark m.m) uansett hvor de måtte befinne seg bare de har tilgang til internett. Dette løser et problem elevene lenge har skissert, nemlig å enklere kunne veksle mellom å jobbe digitalt hjemme og på skolen. Der de tidligere har vært avhengig av å laste opp og ned fra læringsplatformen, samt ha det rette verktøyet tilgjengelig, kan man nå bare logge inn inn i GAFE og fortsette arbeidet alene eller sammen med andre uansett hvor man er. Mange foreldre har også signalisert at de ikke har kontorpakke tilgjengelig hjemme, og har spurt om kommunen kan bistå med dette. Nå vil alle elever ha tilgang til verktøyene via skytjenesten.

 

Utstyrsvalg

Samtidig som vi velger Google Apps for Education som skyløsning, vil vi også ta i bruk Google Chromebooks som PC-løsninger for elevene i trondheimsskolen. Med en ambisiøs målsetning om 1:1 på ungdomstrinnet innen utgangen av 2018. En Chromebook er en PC med kun et lite operativsystem som i realiteten er å anse som en nettleser, der man logger inn med sin GAFE konto. Dette gjør at så og si ingenting av det elevene gjør på PC-en lagres der, alt lagres i skyen. Disse maskinene er raske i oppstart, med en oppstartstid på 10-15 sekunder. Dette fjerner mye av problematikken som er i skolene i dag rundt alt for lang oppstartstid, noe som hemmer bruk av digitale løsninger og stjeler undervisningstid.

Ved å velge Chromebooks vinner vi mye, men mister også noe funksjonalitet. Blant annet kan man ikke installere tradisjonell programvare på en slik maskin, men kun kjøre nettbaserte løsninger. For spesialtilfellene hvor man trenger installert programvare, eks til interaktive tavler eller spesialpedagogiske løsninger vil det fortsatt eksistere Windowsmaskiner i skolen.

Men vi ser en tydelig vridning mot at flere og flere av dagens løsninger rundt pedagogisk programvare flyttes opp i skyen, og dermed blir tilgjengeliggjort på utstyr som nettbrett og Chromebooks.

For barne- og mellomtrinnet (1.-7) ser prosjektgruppa også for seg en kraftig oppgradering av tettheten på digitale arbeidsflater (PC og nettbrett) der man ser for seg en tetthet på 1:2 med en ønsket fremtidig løsning med 1:1 også på mellomtrinnet. Her med et større fokus på nettbrett blant de yngste og en vridning mot PC (Chromebook) fra mellomtrinnet. Det vil også bli innført en stasjonær utgave av Chromebook, Chromebox, som tenkes brukt på småtrinnet.


Når alle prosjektgruppas mål er nådd vil følgende endring ha blitt foretatt rundt IKT i trondheimsskolen:

 1. Skolene har fått en oppgradert infrastruktur.
 2. Det er etablert GAFE som skytjeneste for lærere og elever.
 3. Innført http://trondheim.iktplan.no/ og tilpasset denne som rammeplan for IKT-arbeid i trondheimsskolen.
 4. Innført Chromebooks og Chromebox som en raskere og mer fleksibel PC løsning for elever og lærere.
 5. Det er utarbeidet en opplærings og kompetanseplan for innføringen av GAFE i skolen. Denne kompetanseplanen skal ha fokus på pedagogiske arbeidsprosesser.
 6. Det er etablert en ordning med digitale pedagoger som skal støtte opp om lærernes pedagogiske bruk av digitale verktøy.

Målet for Trondheim kommune er å ha 20000 lisenser klare og å starte utrullingen i løpet av høsten 2015. For å lykkes er vi avhengig av et  tett og godt samarbeid med kommunens leverandører. Vi skal gjøre det riktig og ikke forhaste oss. Dette blir en endring for skolen. Vi vil det skal bli en positiv sådan.

Ved å gjøre alt dette mener vi at vi kan utjevne de digitale forskjellene i trondheimsskolen, og flytte fokuset til det å faktisk skulle lære ved hjelp av IKT. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene, og det er en forventet ferdighet når man i enden av et skoleløp går ut i arbeidslivet. Elever som går ut av grunnskolen i Trondheim kommune skal, når dette er på plass, kunne gå videre i sitt utdanningsløp og være trygge på at de besitter de digitale kunnskaper og ferdigheter som trengs for å møte fremtiden.

The future is now.

 

Ill.: AttributionShare Alike Some rights reserved by backofthenapkin

About Christian Bøhn

Opplæringsansvarlig, IT-tjenesten
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/0/c/a/betatrondheim.com/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

22 comments on “Et digitalt kvantesprang for trondheimsskolen

 1. Hei Lasse!

  Ja, dette er gjennomtenkt. Oppgaven til skolen er ikke å lære opp elever i Microsofts eller for den saks skyld Googles, verktøy. Skolen skal lære elevene digitale ferdigheter som de trenger både i fremtidig arbeidsliv, og ellers i vårt moderne samfunn. Da er det ikke navnet på verktøyet eller logoen som er poenget, men hvordan teknologien muliggjør læring på best mulig måte.

  De digitale verktøyene skal hjelpe elevene å lære samfunnsfag, norsk, engelsk, matte etc. Ikke funksjoner i ribbonmenyen.

  Det er heller ikke GAFE alene som er poenget her, men satsningen på digital kompetanseheving for lærere, pedagogisk opplæring i tråd med iktplan.no, en vridning mot nettbasert pedagogisk programvare og løsninger som gjør at elevene kan jobbe fra hvor som helst og med hva som helst av privat digitalt utstyr de har hjemme (de har jo fortsatt lekser i skolen).

 2. Vi er altså i godt selskap:)
  I Odda kommune har vi nettopp vedtatt 1:1 og bruk GAFE i alle skoler.
  Ungdomsskolen har imidlertid gått for Acer hybrid, mens vi på barneskolen sitter på gjerdet og venter til neste høst.

  Kan du si noe om løsningen dere har valgt for elever som trenger lese-og skrivestøtte. Vi har kommunelisens på Textpilot, men den må jo lastes ned…

 3. Hei Anne!
  Spennende at dere også går for GAFE! Vi burde lage oss et forum for erfaringsdeling.

  I forhold til chromebook og lese- og skrivestøtte venter vi på at Lingit skal få klar sine nye skybaserte løsninger. De er under utvikling. Foreløpig ser vi for oss at de som har behov for dette bruker Windows baserte PCer. VI har også brukt iPAD og diverse støtteverktøy på enkelte skoler, så det er også et alternativ.

 4. Kjempelovende med ambisjonene om 1:1 og 1:2, men jeg stusser litt på valget av Chromebox på småtrinnet. Kan dere si noe om vurderingene bak dette?

 5. Utrolig spennende og modig å ta dette steget! Tror dette er veldig bra for skolen som vil spare mye på lisenser og mindre administrasjon, samt at jeg tror elevene vil få en bedre opplevelse!

 6. Hei @Andreas! Chromebox på småtrinnet er noe vi ønsker å prøve ut i litt forskjellige settinger. I dag er det vanlig med «stasjonsundervisning» og hvis man skal erstatte windowsboxen direkte så er Chromebox et alternativ. Vi ser også at det kan være greit å ha en PC som står i klassen. Da er Chromebox også interessant.

 7. Hei, @Andreas (og @Terje) – i Randabergskolen ruller vi nå i vår ut Chromeboxer i mengder på småtrinnet (og mellomtrinnet). Vi erstatter alle stasjonære maskiner med Chromebox – også de som er koblet til prosjektør o.l. Vi har et linux-system vi er godt fornøyd med, men Chromebox er enda enklere og passer godt til det vi stort sett bruker maskinene til på barnetrinnet. På ungdomstrinnet har vi delt ut windows-hybrider, men fra høsten er det full rulle med Chromebooker for oss også.

 8. Hei, Terje!
  Ja, det hadde vært ålreit med et GAFE-forum for å dele erfaringer:)
  Jeg har brukt GAFE med mine elever i 5-6 år og det er kjekt at mange nå kommer etter!
  Ser at FB og ulike grupper blir brukt til deling av lærestoff og erfaringer, men det er mulig at det er andre steder som fønker bedre?

  Vi også har en forhåpning om at Lingit skal kjappe seg…det bør være klart til høsten..
  Kanskje Odin Nøsen kan si noe om lese-og skrivestøtten de har brukt i Randaberg?

 9. Hei. Jeg er mattelærer på ungdomstrinnet. Hvordan vil dette fungere med programmer som Excel og Geogebra f.eks? Dette er verktøy som er obligatorisk til eksamen i 10.

 10. Hei, Gøril! Det vil fungere helt glimrende 😉

  Det er ikke et problem med Google Apps for Education og matematikkeksamen på 10. trinn. Husk at det ikke er Excel og Geogebra som er obligatorisk på eksamen – det er regneark og graf-program (eller hva vi skal kalle det). Google Apps har «Google Regneark», som virker helt knirkefritt til eksamen, og GeoGebra finnes som app til Google Apps (i tillegg til et par, tre andre gode graf- og CAS-programmer).

  Og til deg Anne – i Randabergskolen planlegger vi at elever med dysleksi fremdeles har en Windows-maskin. Dette er helt uproblematisk idet dette ikke gjelder så mange elever og at GAFE fremdeles fungerer perfekt så lenge du får installert Chrome-nettleser. Ja, det er noe mer knot med hvordan disse elevene må jobbe mot GAFE, men det ville det vært om vi hadde valgt en annen løsning enn Chromebook og GAFE også.

  Vi har testet ut et par andre løsninger som virker godt på Chromebook, men de er ikke så gode som de bør være i konkurranse mot LingIT sin Windows-løsning. Vi venter i spenning på å se hva LingIT får til for Chrome-nettleser.

 11. Hei. Har du noe oppdatert info rundt dette. Selv har jeg ikke hørt noe som helst fra vår skole i Trondheim rundt dette, og min datter får ikke til å bruke (vanlig) Google Docs på skolen da alt kjøres på gammel IE9 (noe som i seg selv er skandale).

 12. @Schildkamp Helt krise at vi fortsatt er på IE9 ja, men det handler om avhengigheter til fagsystemer etc. Uansett, jobber med det. Når vi skal inn med skolekontoer så skal de bruke Chrome. Det kan forresten dattera di gjøre allerede, bruke Chrome altså. Ligger på alle windowsboksene. Info om når de får skolekonto kommer fra skolen når det er klart. Først må lærerne og de andre voksne få litt opplæring slik at de kan bruke det aktivt i undervisninga.

 13. Hei
  Spennede lesning.
  Hvilke vurderinger har dere gjort i forhold til Chrome/Chromebook og itslearning (direct edit)?

 14. Den vurderingen vi har gjort i forhold til itslearning og direct edit er at vi mener, og det har også itslearning selv signalisert, at dette er en funksjon som er på tur ut av løsningen. Den fungerer ikke på en god måte i dag heller, og itslearning har det siste året jobbet med en løsning med word-webapp integrert i plattformen. En slik løsning vil fungere på en Chromebook også.

 15. «Ja, dette er gjennomtenkt. Oppgaven til skolen er ikke å lære opp elever i Microsofts eller for den saks skyld Googles, verktøy. Skolen skal lære elevene digitale ferdigheter som de trenger både i fremtidig arbeidsliv, og ellers i vårt moderne samfunn. Da er det ikke navnet på verktøyet eller logoen som er poenget, men hvordan teknologien muliggjør læring på best mulig måte.
  De digitale verktøyene skal hjelpe elevene å lære samfunnsfag, norsk, engelsk, matte etc. Ikke funksjoner i «ribbonmenyen.»
  Det er heller ikke GAFE alene som er poenget her, men satsningen på digital kompetanseheving for lærere, pedagogisk opplæring i tråd med iktplan.no, en vridning mot nettbasert pedagogisk programvare og løsninger som gjør at elevene kan jobbe fra hvor som helst og med hva som helst av privat digitalt utstyr de har hjemme (de har jo fortsatt lekser i skolen).»
  Dette utsagnet tyder bare på at dette prosjektet overhodet ikke var gjennomtenk. Ser ikke bort i fra at Trondheim kommune med flere har blitt bondefanget av Linux (Google) fantaster, som ikke evner å se problemene dette vil medføre når elevene skal ut i arbeidslivet. Da må de lære alt på nytt. Det er bare trist at den ene kommunen etter den andre hopper på denne galskapens karusell!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ikke vær en robot *